Vanwege de huidige corona maatregelen voor de Horeca bieden wij zolang het duurt 25% korting aan op het hele assortiment met code #corona
I.v.m. deze maatregelen moet u rekening houden met vertraging van leveren vanwege extreme drukte bij onze vervoerder PostNL

Algemene voorwaarden

Cocktails by Nina, Panamakade 42, 1019 AX Amsterdam.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cocktails by Nina. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

Cocktails by Nina verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en zichtbaar op de website van Cocktails by Nina. Gebruikers worden geacht erkenning te geven aan de voorwaarden en deze te aanvaarden tenzij anders overeengekomen.

Wij besteden uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via onze site, noch onze producten en diensten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers van Cocktails by Nina.

Alle aanbiedingen van Cocktails by Nina zijn vrijblijvend. Cocktails by Nina behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen in de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien u ontevreden bent over een product kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Cocktails by Nina en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U dient zelf zorg te dragen voor het in goede staat retourneren van de ontvangen producten van Cocktails by Nina. Retourkosten zijn voor rekening klant. Retourneren dient te geschieden binnen 9 dagen na ontvangst van de bestelling.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s zijn duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en inclusief B.T.W., exclusief bezorgingskosten en eventuele verpakkingskosten. Cocktails by Nina verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn of tenzij anders overeengekomen.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Cocktails by Nina gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Leveringen zijn vooralsnog alleen mogelijk binnen Nederland en België tenzij anders overeengekomen met Cocktails by Nina.

De bestelde goederen worden direct verzonden bij bestelling voor 15:00 uur en bij op voorraad zijn van de producten. Anders de daarop volgende werkdag of wanneer de betaling of bestelde artikelen bij Cocktails by Nina binnen zijn. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 1 werkdag kunnen worden geleverd zal de servicedesk van Cocktails by Nina met de klant contact opnemen over de bestelling.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Cocktails by Nina overschreden wordt, zal Cocktails by Nina de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemende bevoegdheid om de overeenkomst met Cocktails by Nina te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Cocktails by Nina te melden.

Bij een onmogelijkheid tot levering door Cocktails by Nina, om wat voor een reden dan ook, wordt de door de klant gedane betaling zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen, nadat Cocktails by Nina een verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Cocktails by Nina, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan Cocktails by Nina zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn gegeven aan de afnemer dienen met respect te worden behandeld en teruggegeven te worden aan Cocktails by Nina. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het de gehele nieuwwaarde van het in bruikleen zijnde product te claimen bij afnemer.

Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product of producten is voor Cocktails by Nina. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Cocktails by Nina kunnen worden uitgesloten.

Cocktails by Nina is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Cocktails by Nina  zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Cocktails by Nina zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand [GDPR regelgeving in acht genomen]. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor correcte uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden over zaken en diensten van Cocktails by Nina. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving zoals aangegeven. Cocktails by Nina deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens onrechtmatig verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Cocktails by Nina, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Cocktails by Nina. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Cocktails by Nina, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Speciale actie codes zijn vaak tijdelijk en beperkt voor grotere aantallen . Er bestaan actiecodes die 1 x per klant en/of bestelling zijn toe te passen. Deze zijn te aller tijde te annuleren door onze medewerkers. Uitleg over de actie codes zijn op het moment dat deze actief zijn op de website zichtbaar.

Afnemers en bezoekers van de website van Cocktails by Nina dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Cocktails by Nina geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cocktails by Nina is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Cocktails by Nina op het hier vermelde adres.

Cocktails by Nina is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 33228044 / BTW nummer NL001111100B97.

Recente reacties

TOP

Search cocktailsbynina.com

WISHLIST

Login

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Winkelmand (0)